e-assessment
Werkwijze

Voorafgaande aan de testen, heb je een gesprek met de psycholoog die met jou de functie-eisen en de benodigde competenties voor de functie in kaart brengt. Waar moet de kandidaat zeker over beschikken? Wat mag deze ontwikkelen? Vervolgens worden de testen door de kandidaat in eigen tijd op eigen plaats afgenomen. De automatisch gegenereerde testrapportage geeft inzichten over de kandidaat op het gebied van intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren. Kwaliteiten, valkuilen, talenten en denkkracht worden daarmee inzichtelijk. Door het gesprek met de psycholoog krijg je inzicht in de mogelijkheden van de kandidaat, over zijn geschiktheid voor een bepaalde functie of over zijn ontwikkelpotentieel. Je kunt dan zelf goed beslagen het interview ingaan en op basis van uw eigen bevindingen en de onderzoeksgegevens een afgewogen oordeel vellen!

OntwikkelAssessment Pakket 2

Wil je dat we de kandidaat ook spreken en onze bevindingen op papier uiteenzetten in een helder advies dan raden wij je pakket 2 aan. Hier kun je gebruik maken van onze e-assessments in combinatie met de expertise van onze ervaren assessment adviseurs waarbij de testuitslagen mondeling toegelicht worden aan de werkgever.

Nu voor € 500,- (normaal € 1.300,-)

• 3 IQ testen
• Persoonlijkheidsvragenlijst
• Drijfverentest
• Competentieafstemming met de opdrachtgever
• Interview door psycholoog met de kandidaat
• Uitgebreide rapportage met competentie beoordeling
• Mondelinge terugkoppeling van de expert aan de opdrachtgever

IQ test 1

Verbale analogieën

Hiermee wordt het verbaal analytisch inzicht gemeten. Deze test is vooral van belang bij functies waarvoor verbaal redeneervermogen gevraagd wordt. Je kunt hierbij denken aan functies waar men verbaal moet formuleren en waarbij de kern van informatie uit verbale informatie gehaald moet worden.

IQ test 2

Figuren reeksen

Hiermee wordt het abstract analyserend vermogen gemeten. Deze test doet een beroep op het vermogen om logisch te denken. Bij deze test is het de bedoeling dat je één of meer verstopte regels moet ontdekken die je vervolgens naar het meest logische antwoord leiden. Het gaat steeds om de meest scherpe, logische regel.

IQ Test 3

Keuze uit de volgende tests is afhankelijk van de functie van de werknemer. De testen worden aan de hand van het functieprofiel van de werknemer en de competentieafstemming met de opdrachtgever zorgvuldig gekozen door de psycholoog.

De eerste optie is cijferreeksen hiermee wordt het numeriek analytisch inzicht gemeten. Deze test is vooral relevant bij functies waarbij op basis van numerieke gegevens tendensen vastgesteld of conclusies getrokken moeten worden.

De tweede optie is rekenvaardigheid. Hiermee wordt het vermogen op berekeningen uit te kunnen voeren gemeten. Deze test is vooral van belang bij beroepen waarbij rekenkundige capaciteiten deel uitmaken van het dagelijkse werk.

De derde optie is tabellen en grafieken. Hiermee wordt cijfermatig inzicht op concreet niveau gemeten. In deze test worden vragen gesteld over tabellen en grafieken. Deze test is relevant voor functies waarbij op basis van het aflezen van grafieken en tabellen beslissingen moeten worden genomen. Zoals managers, marketingfuncties, accountants of functies in de financiële sector.

De vierde optie is stroomdiagrammen. Hiermee wordt het vermogen gemeten om bestaande regels toe te passen op nieuwe problemen. Deze test is vooral relevant bij logistieke functies en softwareontwikkeling omdat hierbij het begrijpen en ontwerpen van complexe, procesmatige systemen belangrijk is.

Persoonlijkheidsvragenlijst

De Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst (WPV)

Deze test kan toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid van belang is. De WPV geeft een uitgebreide beschrijving van een groot aantal werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken die zowel bij selectie als advies inzetbaar is. Onderdelen waar op getest worden zijn extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, neuroticisme, openheid, structuur, gedrevenheid en invloed. Per functie kunnen de accenten op andere factoren liggen, dit wordt aan de hand van het functieprofiel van de werknemer zorgvuldig bekeken en geanalyseerd door de psycholoog. Er kan gekozen worden uit twee varianten van de WPV. Bij de WPV normatief (WPV-N) geeft de kandidaat aan in hoeverre hij zich herkent in een stelling, bij de WPV Ipsatief (WPV-I) moeten de kandidaten telkens kiezen uit twee antwoordmogelijkheden.

Drijfverentest

De CarièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren of motivatoren. Welke aspecten of kenmerken van het werk zijn motiverend en welke aspecten of kenmerken van het werk zijn demotiverend? Een match tussen de carrièrewaarden en de kenmerken van functies bepalen in grote mate de motivatie en bevlogenheid. Motivatie en toewijding zijn belangrijke succesfactoren, aansluiten bij de waarden van de organisatie is daarbij erg belangrijk.