OntwikkelAssessment Pakket 3

Wil je een heel uitgebreid pakket waarbij we de kandidaat ook nog een online rollenspel of andere simulatie laten doen en nog meer gedegen en uitgebreider in kaart brengen en rapporteren? Dan kun je gebruik maken van onze e-assessments in combinatie met de expertise van onze ervaren assessment adviseurs waarbij ook praktijkopdrachten ingezet worden en de testuitslagen mondeling toegelicht worden aan de werkgever. De meerwaarde hiervan is dat we een nog meer gedegen en uitgebreider rapport kunnen opstellen en je dit uitgebreide rapport met de psycholoog kunt nabespreken om eventuele onduidelijkheden of vragen te verduidelijken.

Nu voor € 750,- (normaal € 1.850,-)

• 3 IQ testen met her- testmogelijkheid
• Persoonlijkheidsvragenlijst
• Uitgebreide competentieanalyse en afstemming met de opdrachtgever
• Drijfverentest
• Interview door een psycholoog met de kandidaat
• Praktijkopdracht
• Uitgebreide rapportage met competentie beoordeling en toelichting
• Mondelinge toelichting van de expert aan de opdrachtgever

Werkwijze

Voorafgaande aan de testen, heb je een gesprek met de psycholoog die met je de functie-eisen en de benodigde competenties voor de functie in kaart brengt. Waar moet de kandidaat zeker over beschikken? Wat mag deze ontwikkelen? Vervolgens vertaalt de psycholoog jouw inzichten naar unieke aansluitende competenties voor de selectie. Daarna worden de testen door de kandidaat in eigen tijd op eigen plaats afgenomen.

De automatisch gegenereerde testrapportage geeft inzichten over de kandidaat op het gebied van intelligentie, persoonlijkheid en drijfveren.  Kwaliteiten, valkuilen, talenten en denkkracht worden daarmee inzichtelijk. Daarnaast doet de kandidaat een praktijkopdracht, zodat niet alleen zijn eigen inschatting en die van de psycholoog leidend is, maar hij ook dient te presteren in een oefening die aansluit bij zijn dagelijkse werkzaamheden. De psycholoog weegt alle testgegevens tegen elkaar af, toetst dit ook in een interview of de geschetste kwaliteiten en mogelijkheden bevestigd kunnen worden en niet gebaseerd zijn op een niet-kloppend zelfbeeld, bijvoorbeeld zelfoverschatting of gebrek aan inzicht . De psycholoog maakt nu een aanvullende rapportage op waarin al uw vooraf gestelde vragen worden beantwoord. Door het nagesprek met de psycholoog krijg je inzicht in de mogelijkheden van de kandidaat, over zijn geschiktheid voor een bepaalde functie of over zijn ontwikkelpotentieel. Je kunt nu een uitstekend besluit nemen!  Wanneer je twijfelt over de resultaten van het intelligentieonderzoek, kun je de kandidaat ook nog op jouw eigen locatie een hertestmogelijkheid aanbieden.

IQ test 1

Verbale analogieën

Hiermee wordt het verbaal analytisch inzicht gemeten. Deze test is vooral van belang bij functies waarvoor verbaal redeneervermogen gevraagd wordt. Je kunt hierbij denken aan functies waar men verbaal moet formuleren en waarbij de kern van informatie uit verbale informatie gehaald moet worden.

IQ test 2

Figuren reeksen

Hiermee wordt het abstract analyserend vermogen gemeten. Deze test doet een beroep op het vermogen om logisch te denken. Bij deze test is het de bedoeling dat je één of meer verstopte regels moet ontdekken die je vervolgens naar het meest logische antwoord leiden. Het gaat steeds om de meest scherpe, logische regel.

IQ Test 3

Keuze uit de volgende tests is afhankelijk van de functie van de werknemer. De testen worden aan de hand van het functieprofiel van de werknemer en de competentieafstemming met de opdrachtgever zorgvuldig gekozen door de psycholoog.

Met de eerste optie cijfferreeksen wordt het numeriek analytisch inzicht gemeten. Deze test is vooral relevant bij functies waarbij op basis van numerieke gegevens tendensen vastgesteld of conclusies getrokken moeten worden.

De tweede optie is de test rekenvaardigheid, hiermee wordt het vermogen op berekeningen uit te kunnen voeren gemeten. Deze test is vooral van belang bij beroepen waarbij rekenkundige capaciteiten deel uitmaken van het dagelijkse werk.

Met de derde optie, tabellen en grafieken wordt cijfermatig inzicht op concreet niveau gemeten. In deze test worden vragen gesteld over tabellen en grafieken. Deze test is relevant voor functies waarbij op basis van het aflezen van grafieken en tabellen beslissingen moeten worden genomen. Zoals managers, marketingfuncties, accountants of functies in de financiële sector.

De laatste optie is stroomdiagrammen, hiermee wordt het vermogen gemeten om bestaande regels toe te passen op nieuwe problemen. Deze test is vooral relevant bij logistieke functies en softwareontwikkeling omdat hierbij het begrijpen en ontwerpen van complexe, procesmatige systemen belangrijk is.

Persoonlijkheidsvragenlijst

De Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst (WPV)

Deze test kan toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid van belang is. De WPV geeft een uitgebreide beschrijving van een groot aantal werkgerelateerde persoonlijkheidskenmerken die zowel bij selectie als advies inzetbaar is. Onderdelen waar op getest worden zijn extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, neuroticisme, openheid, structuur, gedrevenheid en invloed. Per functie kunnen de accenten op andere factoren liggen, dit wordt aan de hand van het functieprofiel van de werknemer zorgvuldig bekeken en geanalyseerd door de psycholoog. Er kan gekozen worden uit twee varianten van de WPV. Bij de WPV normatief (WPV-N) geeft de kandidaat aan in hoeverre hij zich herkent in een stelling, bij de WPV Ipsatief (WPV-I) moeten de kandidaten telkens kiezen uit twee antwoordmogelijkheden.

Drijfverentest

De CarièreWaarden (CW) vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren of motivatoren. Welke aspecten of kenmerken van het werk zijn motiverend en welke aspecten of kenmerken van het werk zijn demotiverend? Een match tussen de carrièrewaarden en de kenmerken van functies bepalen in grote mate de motivatie en bevlogenheid. Motivatie en toewijding zijn belangrijke succesfactoren, aansluiten bij de waarden van de organisatie is daarbij erg belangrijk.

Praktijkopdrachten

Afhankelijk van welke vaardigheden en competenties kan er gekozen worden uit 3 soorten praktijkopdrachten.

De eerste optie is Inbox Profitness. Dit is een assessment instrument waarbij een werkomgeving gesimuleerd wordt. Deze gesimuleerde werkomgeving bestaat uit een e-mail inbox waarbij de sollicitant de taak heeft alle inkomende e-mails te behandelen al naar gelang de urgentie en de belangrijkheid van de documenten. Voordat deze oefening begint krijgt de sollicitant informatie over zijn of haar positie en de hiërarchie binnen het bedrijf. Ook krijgt de sollicitant informatie over de strategische doelen die het bedrijf voor ogen heeft en dient de sollicitant op basis van al deze gegevens te bepalen wat belangrijk is en welke taken er eventueel gedelegeerd kunnen worden. De volgende vaardigheden worden getest met de inbox profitness: Management vaardigheden (prioriteiten stellen, delegeren, besluitvaardigheid, verantwoordelijkheid nemen), stressbestendigheid, zorgvuldigheid, time management en efficiëntie, begrip van organisatiestructuur- en cultuur en algehele intelligentie (informatie verwerken en extraheren).

Optie twee is de Videocompetentietest (VCT) Commercieel. Dit is een modern instrument om zicht te krijgen op sales competenties. De test meet de volgende commerciële competenties en commerciële inzichten: klantgerichtheid, gespreksvaardigheid, beïnvloedend vermogen, probleemoplossend vermogen, resultaatgerichtheid en stressbestendigheid.

De kandidaat krijgt een aantal video’s te zien met klanten die vragen stellen, klachten hebben of willen onderhandelen. De kandidaat krijgt als uitdaging zo effectief om te gaan met deze klanten. Tevens beantwoordt de kandidaat enkele vragen over de situaties en de klanten. De reacties van de kandidaat worden opgenomen en de assessor beoordeelt de kandidaat op zelfinzicht en de commerciële competenties.

De derde optie is de Videocompetentietest (VCT) Leidinggeven. Dit is een modern instrument om zicht te krijgen op management competenties.

De kandidaat krijgt een aantal video’s te zien waarop een medewerker een vraag stelt en moet hierop reageren. De kandidaat krijgt als uitdaging zo effectief om te gaan met deze medewerker. Tevens beantwoordt de kandidaat enkele vragen over de situaties. De reacties van de kandidaat worden opgenomen en de assessor beoordeelt de kandidaat zelfinzicht en op de competenties en gespreksvaardigheden. Met behulp van deze praktijkopdracht wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van de volgende (voorkeurs-)managementstijlen van kandidaten: instrueren, coachen, participeren en delegeren. Ook koppelt het VCT Leidinggeven terug op een aantal andere belangrijke competenties namelijk: resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, feedback geven, samenwerking, consulteren, assertiviteit, gespreksvaardigheid, overtuigingskracht, zelfvertrouwen en overzicht behouden.